Ἀτλαντίς

περὶ τῆς Ἀτλαντικῆς δυνάμεως, ὅπως ἤκμασεν καὶ διεφθάρη

ἑλληνικὰ διδάγματα, ΖΟΟΜ, ἀπὸ 17 ἡμ. Σεπτ. μην.-εἰς 9 ἡμ. Νοεμ. μην. 2022

 

οὕτω ποτ᾽ἦν Ἀτλαντὶς νῆσος ἐν μέσῳ τῷ Ὠκεανῷ κειμένη, παλαιός τις καὶ μυθώδης τόπος, οὗ γενέσθαι φασὶν μεγίστην καὶ φοβερὰν δύναμιν βασιλέων· ταύτην μὲν οὖν τὴν ἀρχήν, ὡρμημένην καταδουλώσασθαι τὴν τε Λιβύην καὶ τὴν Εὐρώπην καὶ τὴν Ἀσίαν καὶ τὸ σύνολον πᾶσαν τὴν γῆν τὴν ἐντὸς τῶν Ἡρακλειῶν στηλῶν, ἤδη πόρρω ἐλάσασαν τῆς στρατείας, τὸ τέλος καταλυθῆναι ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων, οἵπερ, ὡς δοκεῖ, μόνοι τῶν τότε ἀνθρώπων ἐτόλμησαν τοῖς εἰσβάλλουσιν εἰς μάχην ἐπεξιέναι. οὗτος δὲ δῆ ὁ λόγος, ὅς ἐν τοῖς τερπνοτάτοις καὶ μάλιστα δυσερμηνεύτοις μύθοις ἐστιν οἵ ἐκ τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος εἰς ἡμᾶς διέρκεσαν, ἀπεκαλύφθη τῷ Σόλωνι ὑπὸ ἱερέως τινὸς Αἰγυπτίου· πάντα δὲ ταῦτα γενέσθαι ἐννεακισχιλίοις ἔτεσιν πρότερον, τὴν δὲ μνήμην ἐκείνῆς τῆς πράξεως, ἑτέρωθι πανταχοῦ ἀφανισθεῖσαν, διαπεφυλάχθαι ἐν μόνῃ τῇ Αἰγύπτῳ.

τὰ κατὰ τὴν Ἀτλαντίδα, ἅπερ καὶ οἱ τε πάλαι καὶ οἱ καθ᾽ἡμᾶς μετὰ μεγίστης ἡδονῆς οὐ παύονται ἀναγιγνώσκοντες, ἀμήχανον ὅσα θάυματα καὶ τερατείας ἐνέχει, οἷον τοὺς δέκα βασιλεῖς, τοὺς συλλόγους τοὺς νυκτερινοὺς, τοὺς νόμους τοὺς εἰς ἤλεκτρον ἐγγεγραμμένους, τὸ τε πορφυροῦν καὶ τὸ κυανοῦν τῶν στολῶν, τὸ μέλαν καὶ τὸ ἐρυθρὸν καὶ τὸ λευκὸν τῶν πύργων καὶ τῶν βασιλείων, τὰς γεφύρας τὰς παμμεγέθεις, τὰ ἱερὰ τῶν θεῶν τῶν ἐναλίων, τὰ τε πολεμιστήρια καὶ τὰ ἐμπορευτικά, τὰς τε ἄλλας τοῦ Ποσειδῶνος πράξεις καὶ μάλιστα τὸ ἔργος ᾧ τὴν νῆσον τροχοειδῆ ἀπειργασατο. 

ΜΕΡΟΣ Α 

ἐν τούτοις τοῖς διδάγμασιν ἀναγνωσόμεθα πάντα ὅσα ἐν τῷ τε Τιμαίῳ καὶ ἐν τῷ Κριτίᾳ ἐμυθολόγησεν ὁ Πλάτων περὶ τῆς Ἁτλαντίδος· ἐπιστήσομεν δὲ καὶ τὴν σκέψιν περὶ ὧν οἱ μεταγενέστεροι τῶν τε φιλοσόφων καὶ τῶν ποιητῶν ἔγραψαν ἢ διενοήσαντο περὶ τοῦ Ἀτλαντικοῦ λόγου. Τοῦτο δὲ τό μέρος τῶν ἀκροάσεων παρέξομεν ἅπαξ ἑκάστης ἑβδομάδος, ταῖς ἡμέραις τοῦ Κρόνου, ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ Ζoom (“webinar”)., ἀπὸ τῆς 17:00 (CEST) ὥρας μετὰ τὴν μεσημβρίαν μέχρι τῆς 18:15.

ΜΕΡΟΣ Β

ἑν ταύταις ταῖς διατριβαῖς, αἵ γενήσονται καθ᾽ἑκάστην Ἑρμοῦ ἡμέραν τῇ 18:00 (CEST) ὥρᾳ μετὰ τὴν μεσημβρίαν, σύνιμεν εἰς λόγους ὡς διαλεχθησόμενοι καὶ ἐγγυμνασόμενοι τῇ χρήσει τῆς Ἀττικῆς φωνῆς, πρόσεχοντες τὸν νοῦν μάλιστα πρὸς τὰ ὀνόματα τὰ ἐνόντα τῷ Ἀτλαντικῷ λόγῳ. ἐν ἑκάστῳ τῷ συλλόγῳ, ὅπερ γενήσεται ἐν τοῖς ἀκροατηρίοις ZOOM (“Meeting”) ὑπάρξει ὑμῖν, ἐὰν βούλησθε, καὶ διαλέγεσθαι τοῖς συνακροαταῖς καὶ αὐτοὺς κατὰ πρόσωπον ὁρᾶν. ἡμεῖς δὲ ὑμῖν εἰσηγεσόμεθα μελετήματα πρὸς τὴν αὔξησιν τῆς ὑμετέρας ἐπιστήμης τῆς περὶ τὴν Ἀττικὴν φωνήν. 

 

ἔστι ἐγγραφῆναι εἰς τοὺς ἀκροατάς εἰς  τὴν

16 ἡμέραν τοῦ Σεπτεμβρίου μ. 2022

 

   

  ΜΕΡΟΣ Α´

   

  Χρόνος Ὑπόθεσις
  Κρόνου ἡμ. 17 Σεπτεμβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST ἐν Αίγύπτῳ, ἐν τῷ νεῷ τῆς Νηΐθ…
  Κρόνου ἡμ. 24 Σεπτεμβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST αἱ φθοραὶ αἱ διὰ πυρός, αἱ φθραὶ αἱ διὰ ὕδατος
  Κρόνου ἡμ. 1 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST οἱ ἔρωτες τοῦ Ποσειδῶνος
  Κρόνου ἡμ. 8 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST περὶ τῶν ι βασιλέων
  Κρόνου ἡμ. 15 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST τὰ ἱερὰ τῶν έναλίων θεῶν
  Κρόνου ἡμ. 22 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CEST καθημέριος βίος ἐν Ἀτλαντίδι…
  Κρόνου ἡμ. 29 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CET νόμοι εἰς ἤλεκτρον ἐγγεγραμμένοι
  Κρόνου ἡμ. 5 Νοεμβρίου 2022, ὡρ. 17:00-18:15 CET ὁ κατακλυσμός

   

  ΜΕΡΟΣ Β´

  Χρόνος Ὑπόθεσις
  Ἑρμοῦ ἡμ. 21 Σεπτεμβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST περὶ τῆς Αἰγύπτου
  Ἑρμοῦ ἡμ. 28 Σεπτεμβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST περὶ τῶν τεττάρων στοιχείων
  Ἑρμοῦ ἡμ. 5 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST περὶ τῆς τε θαλάττης καὶ τῶν ἐναλίων θεῶν
  Ἑρμοῦ ἡμ. 12 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST περὶ τῆς τε ἀρχῆς καὶ τῆς τυραννίδος καὶ τῆς βασιλείας
  Ἑρμοῦ ἡμ. 19 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST περὶ τῶν θείων
  Ἑρμοῦ ἡμ. 26 Ὀκτωβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CEST ἐμπορευτικά, ναυτικά, καπηλικά
  Ἑρμοῦ ἡμ. 2 Νοεμβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CET περὶ τῶν νυκτερινῶν συλλόγων
  Ἑρμοῦ ἡμ. 9 Νοεμβρίου 2022, ὡρ. 18:00-19:15 CET περὶ τῶν φθορῶν

   

   

   

  Διδάσκαλος

  Paolo Pezzuolo

  Ἀκροαταί

  Διδάσκαλοι, μαθηταὶ καὶ πάντες οἱ περὶ τὰ ἑλληνικὰ ἐσπουδακότες

  Ποῦ

  ἐν τῷ δικτύῳ, ἐν τῷ ἀκροατηρίῳ ΖΟΟΜ

  Φωνή

  Ἑλληνίς

  Δίπλωμα

  τοῖς αἰτοῦσιν δίπλωμα δώσομεν

  Τιμή

  77 € ἀντὶ τοῦ προτέρου μέρους

  77 € ἀντὶ τοῦ δευτέρου μέρους

  150 € ἀντὶ πάντων τῶν διδαγμάτων

  Εγγραφή καὶ ταινίαι

  Ἐπειδὰν ἐγγραφῇς, λήψῃ παρ᾽ἡμῶν τὰ σύμβολα τἀναγκαῖα πρὸς τὴν εἰς τὸ ἀκροατήριον εἴσοδον. πρὸς δὲ τούτοις, τετελεσμένης ἑκάστης διδασκαλίας, δέξῃ ταινίαν ἣ θεατὴ μενεῖ μέχρι τοῦ τέλους τῶν μαθημάτων.

   

  Πλάτων

   

  Κριτίας

   

  Σόλων

   

  ὁ ἱερεὺς ὁ τῆς Νηΐθ

  Ποσειδῶν

  οἱ δέκα βασιλεῖς τῆς Ἀτλαντίδος