Θεατρικά

μετ´ὀλίγον εὑρήσετε τοῦτο τὸ κήρυγμα εἰς τὴν τῶν Ἑλλήνων φωνὴν μετενηνεγμένον. ἐν δὲ τῷ μεταξὺ ἀναγίγνωσκε ὅσα ἰταλιστὶ ἤ καὶ ἀγγλιστὶ τούτου πέρι ἐξέδομεν